Portfolio
   
 

Portfolio

Taotlused Piirkondliku arengu kavandamise programmi

 • Rahastamistaotluse koostamine Piirkondliku arengu kavandamise programmi Jalgrattamarsruutide väljaarendamise ettevalmistamiseks Jõhvi vallas ja lähiomavalitsustes  eesmärgiga hoogustada turismialast tegevust
 • Rahastamistaotluse koostamine Piirkondliku arengu kavandamise programmi Kalevi Keskstaadioni renoveerimiseks
 • Rahastamistaotluse koostamine Piirkondliku arengu kavandamise programmi Ööriku Püha Kolmainu kiriku arendamiseks Orissaare vallas Saaremaal
 • Rahastamistaotluse koostamine Piirkondliku arengu kavandamise programmi Jõhvi kiriku ja kiriku ümbruse korrastamise ettevalmistamiseks

Keskkonnainvesteeringute Keskusele

 • Rahastamistaotluse koostamine SA Keskkonnainvesteeringute Keskus Biogaasi tootmise ja transpordid kasutamise rakendusuuringute läbiviimiseks
 • Rahastamistaotluse koostamine SA-le Keskkonnainvesteeringute Keskus keskkonnakorralduse programmi innovaatiliste tehnoloogiate rakendamiseks Ida-Virumaal

Hasartmängumaksu nõukogule

 • MTÜ Meeksi Maanaiste Seltsi nimel rahastamistaotluse koostamine ja esitamine Hasartmängumaksu nõukogule Meeksi seltsimaja renoveerimise osaliseks rahastamiseks

Riigihangete ettevalmistamine ja läbiviimine

 • Riigihanke korraldamise ettevalmistamine Tartumaa tänavavalgustuse rekonstrueerimise läbiviimiseks
 • Riigihanke läbiviimine Tartu valla Kõrveküla lasteaia ehitamiseks

Arengukontseptsioonide, -kavade  ja tasuvus-teostatavusanalüüside koostamine jm

 • Tartu Tehnikakolled˛i arengukava lühivariandi koostamine
 • Tartu valla külade arengukontseptsiooni väljatöötamine
 • Tartu valla külade arengukontseptsioone visualiseerivate teemakaartide koostamine
 • Saadjärve piirkonna kui atraktiivse puhkepiirkonna väljaarendamise kava koostamine koos tegevus- ja investeeringute kavaga

Üldplaneeringute, detailplaneeringute koostamine

 • Rõngu Mahl AS'ile kuuluvatele Mahlatsehhi maaüksusele, Tehase tn. 4a ja Tehase tn. 4B maaüksusele detailplaneeringu eskiisprojekti ja detailplaneeringu koostamine

Osalemised arendusprojektides, projektide juhtimised, konsultatsioonid, eksperthinnangud jm. tööd

 • Osalemine Tartu valla Kõrveküla lasteaia arendusprojektis
 • Osalemine Tartu valla Kõrveküla staadioni rajamise ettevalmistustöödes
 • Osalemine projekti "Jäätmeküttel põhineva koostootmisjaama rajamise ettevalmistamine" elluviimisel- koostootmisjaama rajamise tegevuskava koostamine, täiendavate andmete kogumine, koostöö koordineerimine partnerite vahel, kontaktide loomine välisekspertidega jm.
 • Tartu valla ettevõtluses osalemise aluste, ettevõtluse konsultatsioonisüsteemi ja varade majandusmudeli koostamine - I etapp
 • Jäätmeveo korraldmise ettevalmistamine Haljala, Kadrina ja Vihula valdades
 • Kohaliku omavalitsuste ametnikele suunatud koolitusprogrammi ettevalmistamine ja koostamine- puudutab KOV liiklusohutust mõjutavatest teguritest jne
 • Eeltööde korraldamine SM poolt Tartu vallal maakonna tänavalgustuse rekonstrueerimiseks eraldatava toetuse vastuvõtmiseks ja kasutamiseks
 • 01.02.2008 Tartumaa tänavavalgustuse rekonstrueerimise projekti juhtimine
 • 24.06.2008 Tartu Ida-ringtee projektis arendustegevuste juhtimine
 • 2008 Võru valla arenduspäeva korraldamine 2007.a. sügisel ja konsultatsiooni andmine Võru  valla tegevuskava väljatöötamisel
 • 2008 Eksperthinnangu koostamine Võrumaa Partnerluskogu strateegia täiendamiseks, infopäevade läbiviimine
 • 2008 Sauga valla üldplaneeringu koostamine ja KSH läbiviimine
 • 2008 Abja valla üldplaneeringu koostamine, KMH läbiviimine
 • 2008 Paikuse valla üldplaneeringu koostamine ja planeeringu KMH läbiviimine
 • 11.01.2008 Tartu valla Kõrveküla alevikus asuva Kõrveküla lasteaia  ja lähiala detailplaneeringu koostamine
 • 31.01.2008 Projekti "Reisisihi - Ööriku nunnaklooster- arengu kavandamine" elluviimisel osalemine - arengukontseptsiooni ja tasuvus-teostatavusanalüüsi koostamine
 • 31.01.2008 Projekti "Jalgrattamarsruutide väljaarendamise ettevalmistamine Jõhvi ning lähiümbruse omavalitsustes hoogustamaks turismialast arengut" raames teostatavus-tasuvusanalüüsi koostamine
 • 15.02. 2008 Projekti "Jõhvi Mihkli kiriku kompleksi korrastamise ja arendamise ettevalmistamine" elluviimisel osalemine - arengukontseptsiooni loomine, tasuvus-teostatavusanalüüsi koostamine, turundusplaani koostamine
 • Kohtla-Järve linna eelarvestrateegia koostamine
 • Elva linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni laiendamise teostatavus-tasuvusanalüüsi koostamine
 • Rapla valla Kuusiku teadushoone teostatavus-tasuvusanalüüsi koostamine
 • Paide Vallimäele rajatava ajakeskuse "Wittenstein" teostatavus-tasuvusanalüüsi koostamine


adobe cs4